Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Oslavy 950 let Živohoště

Autor: P. Kazimierz Duš - 01 červenec 2007 02:09 - Kategorie: Hudba, Události, Akce, Bohoslužby - Štítky: tištěné články, Živohošť, kardinál, Josef Suk, koncert, obecní slavnosti -

Oslavy 950. výročí první písemné zmínky o Živohošti se konají na levém Vltavském břehu dne 1. září 2007 ve "Staré" Živohošti.

Program oslav

časakce
10,00 - 11,30 zahájení - mše svatá, slouží Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, generál a velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejko 0.Cr. a kněží z okolí
11,30 a dálevýstava fotografií historie - současnost
autogramiáda p. ing. Krále, autora knihy o Živohošťské farnosti
11,30 - 16,30 soutěže - hry pro děti
Václav Vydra - ukázka jízdy na koních
13,00 - 14,00 koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána - provede mistr Josef Suk
posvícenská zábava
16,30 - 19,30 diskotéka - moto show
21,30 - 22,00 ohňostroj - Fr. Snopek
20,00 - 22,00 country zábava - kapela Flok

U příležitosti oslav 950 let Živohošti byla vydána kniha s názvem Živohošťská farnost o rozsahu 300 stran pokrývající tyto témata:

Historie vsí a osad živohošťské farnosti
Vybrané zajímavosti ze živohošťské farnosti
Počet obyvatel a domů vsí a osad živohošťské farnosti
Válečná období na živohošťské farnosti
Školství živohošťské farnosti
Živohošťská farnost a její faráři
Historické památky na živohošťské farnosti
Významní rodáci a osobnosti

Kniha obsáhle seznamuje čtenáři s krajem spadající pod živohošťskou farnost. Tento kraj dnes zasahuje do obce Křečovické (pravý břeh řeky Vltavy - Políčany a zatopená "Stará" Živohošť).

Kniha bude k zakoupení v průběhu oslav (možnost podpisu autorem - p. ing. Králem) nebo na OÚ Chotilsko a Křečovice.

ve spolupráci s Pavlem Novotným

Sloupek z fary [Křečovické listy 18/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

17. června 2007 tomu bylo již deset let, kdy nás opustil dlouholetý duchovní správce naší farnosti Mons. Jaromír Korejs. Připomeňme si tedy alespoň krátce jeho pozemský život.

Mons. Jaromír Korejs se narodil 1. července 1921 na Březových Horách u Příbrami v rodině poštovního úředníka a ředitele kůru u sv. Vojtěcha na Březových Horách Emila Korejse. Po středoškolských studiích v Praze vstoupil do kněžského semináře a 26. června 1949 byl vysvěcen na kněze a následně působil v mnoha severočeských farnostech. V roce 1952 byl zatčen a uvězněn. Po propuštění směl pracovat pouze v civilním zaměstnání. Po návratu do duchovní správy působil ve farnosti na jihu Čech. V roce 1968 byl povolán litoměřickým biskupem Štěpánem kardinálem Trochtou do služby sekretáře. Za jeho činnost jej vyznamenal papež Pavel VI., který jej titulem Monsignora zařadil mezi svoje osobní kaplany. Po úmrtí kardinála Trochty byl Mons. Korejs jmenován administrátorem naší farnosti a administrátorem excurrendo farnosti maršovické. Působil zde plných 23 let a byl nám dobrým pastýřem. Zemřel 17. června 1997 v ranních hodinách zaopatřen svátostmi a 26. června, v den 48. výročí vysvěcení na kněze, byl uložen do posvátné půdy našeho hřbitova.

"Pane, tady na zemi řež a pal, ale na věčnosti uchovej!"

Tato slova svaté Terezie z Avily jsme z jeho úst slýchali často. Nebránil se realitě "slzavého údolí", o kterém mluví mariánský hymnus Salve Regina. Nebránil se kříži - směl se tak podobat Kristu. Byl přece jeho kněz! Měl krásnou duši. Často tak přetékala láskou, že oči nestačily zadržovat slzy. Před smrtí byly den ode dne krásnější, čistší a nakonec jako studánky. To proto, že miloval Pannu Marii. Daroval ji své srdce a byl si jist, že tak, jako Kristus přišel skrze ni na svět, tak zase jen skrze ni může svět přijít ke Kristu. Miloval ji něžnou láskou syna a ctil ji s pravou oddaností jako svou Královnu.

 

Při příležitosti tohoto výročí pořádal spolek PROKOP Příbram shromáždění na nádv. Msgre Korejse na Březových Horách, kde vystoupil také sbor Týnské školy pod vedením Bohumila Korejse

 

Začalo léto, čas prázdnin a dovolených. Přejeme vám hezké prožití tohoto času. Ať je tento čas příležitostí nejen k obnovení těla, ale i duše.

P. Kazimierz Duš, farníci

Tříkrálová Sbírka 2007 [Křečovické listy 17/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy, Sbírka - Štítky: tištěné články, Tříkrálová sbírka -

Milí čtenáři Křečovických listů,

velká většina z vás přispěla letos do pokladniček při tradiční Tříkrálové sbírce. V tomto roce se přihlásilo hodně ochotných pomocníků - koledníků - a vy jste byli opět o něco štědřejší, takže výnos byl vyšší než v minulých letech.

Dobročinnou akci, probíhající začátkem ledna, organizuje již několik let Charita České republiky. Její výnos je použit na pomoc potřebným nejen v naší zemi, ale zčásti i v zahraničí. Charita pomáhá v oblastech zasažených přírodními katastrofami, postižených válečnými konflikty nebo tam, kde žijí lidé hluboko pod hranicí chudoby. V České republice je z vybraných peněz financováno mnoho potřebných a užitečných projektů - výstavba hospiců, domovů pro matky s dětmi a dalších sociálních zařízení, jsou poskytovány dary nemocnicím, dětským domovům a domovům důchodců.

Děkujeme vám všem, kdo jste neodmítli prosbu o pomoc. Děkujeme, že jste přijali malé koledníčky a přispěli. Podívejte se na výsledky vaší a jejich společné "práce" v minulých letech:

rokčástkarokčástka
200116 503,-Kč 200421 589,50 Kč
200221 062,70 Kč 200523 221,50 Kč
200320 451,80 Kč 200622 188,- Kč

A nyní si, prosím přečtěte, kolik bylo v naší farnosti vybráno a odesláno na účet Charity v tomto roce:

místočástka
Křečovice4 635,- Kč
Křečovice-draha, Košťálka, Vlkonice3 103,- Kč
Krchleby2 350,- Kč
Nahoruby2 025,- Kč
Osečany7 872,- Kč
Suchdol, Břišejova5 569,- Kč
Celkem25 554,- Kč

Přejeme vše dobré a děkujeme jménem těch, komu vaše dary pomohou.

Koledníci křečovické farnosti

Sloupek z fary [Křečovické listy 17/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Sloupek z fary [Křečovické listy 16/2006]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Sloupek z fary [Křečovické listy 15/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Nejen v květnu, ale také v měsíci říjnu si připomínáme Pannu Marii - její poslání a výjimečné postavení v církvi. Rovněž v listopadu, při památce Všech svatých, kdy uvažujeme o cíli našeho pozemského putováním, k ní voláme "...Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž". Je to prosba za naše zemřelé, ale i za nás samotné, aby v rozhodujících chvílích našeho života byla s námi jako Ta, která se za nás přimlouvá, abychom mohli spatřit Jejího Syna.

Adventní měsíc prosinec taktéž prožíváme s Pannou Marií. Spolu s ní očekáváme Spasitele a těšíme se na jeho narození. Vnímáme Mariin úkol, který ochotně přijala slovy "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova". Díky jejímu souhlasu mohl Pán Ježíš vstoupit na naši zemi a stát se člověkem.

Nový rok, měsíc leden, začíná slavností Matky Boží Panny Marie.

Bylo by snadnější se zeptat: Který měsíc a den se Svatou Pannou neprožíváme? Vždyť i při bolestné oběti našeho Pána se s ní setkáváme, jak pod křížem jejím srdcem proniká meč bolesti.

V den, kdy byl seslán Duch Svatý na apoštoly, se zrodila církev - mezi apoštoly byla přítomna i Panna Maria.

Kdo stojí o pomoc Panny Marie, ten se k ní modlí a věří, že Panna Maria zná nejkratší cestu k svému Synu. Ona chce být naší pomocnicí a přivézt nás k němu. Nejdůležitější k čemu se od ní můžeme naučit je souhlas ke všem plánům, které s námi Bůh má "...buď vůle tvá".

Je na nás, abychom to, co říkáme uváděli ve skutečnost i v našem životě. To předpokládá z naší strany velkou dávku dobré vůle. Pan Ježíš ví, proč nám dal svou Matku - aby jí byla i nám. Radí nám, abychom ji přijali jako průvodkyni naším životem.

  

Ve středu 18. října budeme prožívat slavnost sv. Lukáše, patrona naší farnosti. Na tento den byl připraven program, na nějž jste všichni zváni. Následující neděli 22. října budeme prožívat posvícení - poděkování Pánu Bohu za všechnu úrodu letošního roku.

Podzim je čas sklizní - toho co se urodilo na polích, posvícení - poděkování. Dobře víme, že bez Božího požehnání - marné lidské namáhání.

A na závěr přeji všem dětem a mládeži úspěchy ve škole a dospělým hodně Božího požehnání při jejich výchově.

Každý měsíc a den prožijme s Pannou Marií

P. Kazimierz Duš

Sloupek z fary [Křečovické listy 14/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Tříkrálová Sbírka 2006 [Křečovické listy 13/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy, Sbírka - Štítky: tištěné články, Tříkrálová sbírka -

Česká katolická charita zorganizovala i v tomto roce tradiční dobročinnou sbírku. Proběhla po celé republice ve dnech 2. - 7. ledna. Velký kus práce vykonali koledníci - většinou malé děti převlečené za tři krále. Každou skupinku doprovázel dospělý člověk zodpovědný za zapečetěnou pokladničku. Hlavními hrdiny akce jste však byli vy všichni, kdo jste koledníky vlídně přijali a do jejich pokladniček přispěli. S každým dalším úsměvem, kterým jste mnozí svůj dar doprovázeli, se malým i větším králům šlapalo veseleji.

Několik koledujících skupinek vyšlo na svou pouť také po vesničkách křečovické farnosti v sobotu 7. ledna. Bylo to příjemné putování, protože jste svými příspěvky dali najevo, že nedokážete odmítnout prosbu o pomoc. Obsah pokladniček byl bezprostředně po skončení sbírky odeslán na účet České katolické charity.

Přečte si, prosím, výsledky Tříkrálové sbírky 2006 v naší vesnici i v celé farnosti a mějte spolu s námi radost z toho, že jste pomohli těm, kdo to potřebují.

místočástka
Křečovice, Vlkonice, Krchleby, Košťálka7 821,-
Nahoruby1 155,-
Osečany, Velběhy6 292,-
Suchdol, Břišějov6 920,-
Celkem za farnost Křečovice22 188,-
Některé okolní farnosti
místočástka
Bystřice14 573,-
Týnec nad Sázavou54 449,-
Neveklov12 406,-
Votice14 423,-

V pražské arcidiecézi Tříkrálová sbírka v roce 2006 činí 2 909 963,- Kč.

"My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…" A děkujeme!

Koledníci křečovické farnosti

Sloupek z Fary [Křečovické listy 13/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

velikonoční poselství o životě pro všechny

Téměř dva tisíce let v první neděli po jarním úplňku zní velikonoční poselství církve: "Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!" Slavení Velikonoc je výrazem radosti a lásky. Velikonoce slavíme proto, že jsme plní radosti z vítězství lásky a života. Vzkříšení se ukázalo silnější než smrt. Láska přemáhá nenávist a hřích.

Velikonoční zvěst je výpovědí opředenou o svědectví lidí, kterým Bůh otevřel oči pro tajemství života a smrti, tajemství Boží moci a lásky. Vidět vzkříšeného Ježíše není výsledkem našeho lidského snažení. Je to dar a milost. Jen ve víře je toto setkání možné a jen vírou skutečně vidíme vzkříšeného Ježíše. Poznání Ježíše je cesta lidského srdce, kterému začíná vycházet světlo víry a je to nejdelší a nejobtížnější a také nejradostnější putování člověka. Člověk začíná tušit, že je možné nalézt odpověď na otázky, které ho zužují. Že musí existovat řešení absurdity smrti, utrpení nespravedlnosti. A odpovědi na tyto skutečnosti budou Boží věcí. Sám Bůh ukazuje řešení. Bůh odpovídá skrze svého syna Ježíše Krista, který pro nás byl ukřižovaný a vzkříšený. Pro člověka je důležité, vydat se na cestu, hledat, ptát se. To je začátek cesty k setkání s Pánem.

Církev dnešního dne nedokazuje Ježíšovo vzkříšení. Ona ho zvěstuje a prožívá v liturgii. Toto hlásání spočívá na svědectví těch, které si Bůh sám vyvolil, aby s ním po jeho zmrtvýchvstání mohli plnit jeho poslání. Dnes si Bůh volí také nás, abychom poselství, které jsme vírou přijali o zmrtvýchvstání, předali dále. Poselství o vzkříšení se může dotknout každého člověka, který si uchová a uchrání kousek prostoru, ve kterém by mohl rezonovat velký Boží plán lásky s člověkem. Tento plán Boží lásky, života, vzkříšení, dostal podobu ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Církev chce svým velikonočním tajemstvím všechny lidi oslovit. Odpovídat tak na naše tušení, přání, problémy a otázky. Často anonymní a nevyslovené.

Pane díky za to, že tvá láska a moc jsou silnější než smrt a že toto vítězství má podobu tvého syna Ježíše Krista a zasahuje do života každého z nás.

P. Kazimierz Duš

Sloupek z fary [Křečovické listy 12/2006]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2005 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

«předchozí...1617181920...následující»Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře