Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 23/2008]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2008 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Sloupek z fary [Křečovické listy 22/2008]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2008 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Změna hranic farností Křečovice a Živohoště

Autor: P. Kazimierz Duš - 30 květen 2008 03:04 - Kategorie: Správa farnosti, Křečovice, Poličany - Štítky: Živohošť, farnost, Trapistický klášter -

S účinností od 1. června 2008 se změnila hranice mezi Římskokatolickou farností Křečovice a Římskokatolickou farností Živohošť tak, že území obce Křečovice, místních částí Poličany a Živohošť, včetně klášterní kaple Naší Paní nad Vltavou v Poličanech, přestává být součástí Živohošťské farnosti a stává se územím farnosti Křečovické. Tím se naše farnost stala územně bohatší o místo modlitby a klidu - Trapistický klášter (přebývá zde 17 sester) - sestry se modlí za nás a my bychom měli na ně myslet v našich modlitbách.

Tříkrálová Sbírka 2008

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2008 02:09 - Kategorie: Křečovické listy, Sbírka - Štítky: tištěné články, Tříkrálová sbírka -

Letos byla již poosmé uspořádána celostátní dobročinná Tříkrálová sbírka. Jejím organizováním byla opět pověřena Charita České republiky. Velká většina z vás přispěla do pokladniček, které k vám zanesli ochotní koledníčci v předvečer svátku Tří králů – v sobotu 5. ledna.

Podívejte se na přehled dosavadních výnosů této sbírky v našem regionu:

rokčástkarokčástka
200116 503,00 2005 23 221,50
200221 062,70 200622 188,00
200320 451,80 200725 554,00
2004 21 589,50 

Výnos letošní sbírky byl rekordní: 26 579,- korun.

Zúčastněné obce se na této částce podílely takto:

místočástka
Křečovice, Nahoruby, Krchleby, Vlkonice 12 583,-
Osečany 7 730,-
Suchdol 5 996,-

Charita podpoří vybranými prostředky tyto projekty ve středních Čechách:

  • budování azylového domu pro matky s dětmi v Praze 5 Hlubočepích
  • budování týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5 Hlubočepích
  • budování domu pro seniory v Praze – Třebotově
  • rozvoj projektu domácí péče v Příbrami

Vážení a milí dárci, jménem všech, pro které je vaše dobročinnost jedinou šancí, vám děkujeme a přejeme všechno dobré.

Sloupek z fary [Křečovické listy 21/2008]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2008 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Sloupek z fary [Křečovické listy 20/2007]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Program oslav svátku sv. Lukáše 2007

Autor: P. Kazimierz Duš - 01 říjen 2007 02:09 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Křečovice - Štítky: tištěné články, sv. Lukáš -

Římskokatolická farnost Krečovice

Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše
evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků,
18. října 2007

Program (v kostele):
16,00    adorace s růžencem a možností svátosti smíření
17,00    přednáška P. MUDr. Vojtěcha Nováka
18,00    koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19,00    agape na faře, diskuse

Sloupek z fary [Křečovické listy 19/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Slavnost posvěcení chrámu - posvícení - to patřilo k největším svátkům našich předku. Máme i dnes důvody, proč slavit památku posvěcení chrámu? Jsme- zvyklí na to, že kostel ve vesnici stojí, že ho už ani nevnímáme, i když okolo něj chodíme. Proto se sluší jednou za rok na něj blíže podívat a vděčně vzpomenout na naše předky, kteří v tomto kraji vlastníma rukama měli odvahu postavit tak velikou stavbu.

Sluší se také jednou za rok vděčně vzpomenout těch, kteří jej po několik generacích udržovali. Sluší se vděčně vzpomenout těch, kteří jej i dnes, v naší současnosti, opravují, uklízí, zdobí a v něm působí. Jsme zvyklí nazývat chrám podle Písma svatého Domem Božím. Ale je třeba si připomenout, že je to příbytek pro nás. Je to místo, kde je Bůh zvláštním způsobem přítomen. Tento příbytek .potřebujeme my, lidé, je to tedy příbytek pro Boží lid, pro rodiny a pro shromáždění Božího Údu. Potřebujeme jej opravdu? Potřebujeme jej více než stavby továren? Jeden farář říkal: "Kde lidé přestanou stavět kostely, tam musí stavět věznice a polepšovny. Kostely jsou téměř prázdné a věznice a polepšovny jsou plné."

Naší předkové dobře věděli, že chrámy mají především význam výchovný; že jsou to školy lidskosti, mravnosti a zbožnosti. Lidé,(kteří říkají, že je užitečnější postavit továrnu než kostel, zapomínají, že rozvoj státu nezáleží jen na počtu továren, ale i na pracovní morálce národa. Bez poctivých a pracovitých lidí nemohou továrny prosperovat. Školou svědomí a charakteru Člověka je chrám - kostel.

A jak je kostel užitečný pro jednotlivce? Pro tebe, či pro mně? Osamělý člověk zde nalézá společenství lidí stejně věřící. Člověk unavený lidmi a shonem zde nalézá trochu klidu a pokoje. Zde máme místo duchovní obnovy a duševní rekreace. Také bychom mohli mluvit o "muzejním" a kulturním funkci kostela. Co by ukazovali průvodci turistům, kdyby nebylo kostelů a uměleckých památkách v nich zachovaných (bohužel dnes tak hojně kradených)? V chrámech se uchovávalo co nejlepšího vytvořili umělci své doby. Ale to je pouze vedlejší funkce chrámu. Neboť tou hlavní funkcí chrámu nám vyjadřuje modlitba. Kostel je viditelný obraz duchovního chrámu Božího - církve Kristovy. A jako budova chrámu je sestavena z kvádrů a cihel, tak jsme i my, každý z nás, stavebním kamenem církve tohoto duchovního chrámu. Po celý Život mám za úkol zušlechťovat svůj charakter, své osobní hodnoty, abychom se mohli navěky skrýt v chrámu Boží slávy.

Co je kostel?
Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou.
Pro historiky svědectvím minulosti.
Pro ty, které nezajímá, snad zbytečnost.
Pro vás i pro mne, míli křesťané - přátelé - je
    DOMOVEM, CHRÁMEM, HRADEM.

Je nám v něm dobře,
vnímáme Boží blízkost
a zakoušíme bezpečí.
Každý je v něm vítán.
Je pro blízké i vzdálené, nikdo v něm není cizí.

V neděli 30. září 2007 biskup Karel Herbst navštívil naší farnost, aby udělil svátost biřmování devíti věřícím.

Ve čtvrtek 18. října 2007 budeme prožívat slavnost svatého Lukáše, patrona naší farnosti. Je to také den modliteb za lékaře a zdravotníky.

V neděli 21. října 2007 budeme slavit posvícení. Poděkování za stavbu, za lidi, kteří v něm působí a za úrodu letošního roku.

P. Kazimierz Dus

Římskokatolická farnost Krečovice

Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše
evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků,
18. října 2007

Program (v kostele):
16,00    adorace s růžencem a možností svátosti smíření
17,00    přednáška P. MUDr. Vojtěcha Nováka
18,00    koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19,00    agape na faře, diskuse

Mons. Jaromír Korejs - 10 let od smrti

Autor: Farnost - 28 červenec 2007 22:37 - Kategorie: Historie, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Osečany, Duchovní správci - Štítky: žádný -

17. června 2007 tomu bylo již deset let, kdy nás opustil dlouholetý duchovní správce naší farnosti Mons. Jaromír Korejs. Připomeňme si tedy alespoň krátce jeho pozemský život.

Mons. Jaromír Korejs se narodil 1. července 1921 na Březových Horách u Příbrami v rodině poštovního úředníka a ředitele kůru u sv. Vojtěcha na Březových Horách Emila Korejse. Po středoškolských studiích v Praze vstoupil do kněžského semináře a 26. června 1949 byl vysvěcen na kněze a následně působil v mnoha severočeských farnostech. V roce 1952 byl zatčen a uvězněn. Po propuštění směl pracovat pouze v civilním zaměstnání. Po návratu do duchovní správy působil ve farnosti na jihu Čech. V roce 1968 byl povolán litoměřickým biskupem Štěpánem kardinálem Trochtou do služby sekretáře. Za jeho činnost jej vyznamenal papež Pavel VI., který jej titulem Monsignora zařadil mezi svoje osobní kaplany. Po úmrtí kardinála Trochty byl Mons. Korejs jmenován administrátorem naší farnosti a administrátorem excurrendo farnosti maršovické. Působil zde plných 23 let a byl nám dobrým pastýřem. Zemřel 17. června 1997 v ranních hodinách zaopatřen svátostmi a 26. června, v den 48. výročí vysvěcení na kněze, byl uložen do posvátné půdy našeho hřbitova.

"Pane, tady na zemi řež a pal, ale na věčnosti uchovej!"

Tato slova svaté Terezie z Avily jsme z jeho úst slýchali často. Nebránil se realitě "slzavého údolí", o kterém mluví mariánský hymnus Salve Regina. Nebránil se kříži - směl se tak podobat Kristu. Byl přece jeho kněz! Měl krásnou duši. Často tak přetékala láskou, že oči nestačily zadržovat slzy. Před smrtí byly den ode dne krásnější, čistší a nakonec jako studánky. To proto, že miloval Pannu Marii. Daroval ji své srdce a byl si jist, že tak, jako Kristus přišel skrze ni na svět, tak zase jen skrze ni může svět přijít ke Kristu. Miloval ji něžnou láskou syna a ctil ji s pravou oddaností jako svou Královnu.

Veřejná sbírka na opravu kostela ve Staré Živohošti [Křečovické listy 18/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2007 02:09 - Kategorie: Události, Akce, Sbírka - Štítky: tištěné články, Stará Živohošť -

OBEC CHOTILSKO ve spolupráci A ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ ŽIVOHOŠŤ pořádá

VEŘEJNOU SBÍRKU na opravu kostela ve Staré Živohošti

(Povoleno KÚ Středočeského kraje pod č.j. 28719/2007/KUSK.)

Sbírka se uskuteční od 2. 5. 2007 do 31. 12. 2007

Sbírka je pořádána u příležitosti 950. výročí první písemné zmínky o farnosti Živohošť z roku 1057 a výnos sbírky je určen k opravě krovu a výměně střešní krytiny na kostele v celkové hodnotě 600 tis. Kč.
Za účelem sbírky byl založen běžný účet, na který je možno zasílat finanční příspěvky:

Číslo účtu: 35-8638830237/0100

Mezi občany bude dobrovolná sbírka na opravu kostela organizována panem Bohumírem Bouchalem a paní Albínou Šiškovou sběracími listinami a kasičkami.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky bude oznámeno ve zpravodaji obce Chotinko a na požádání předloženo všem dárcům.

za obec Chotilsko
starosta Jiří Šťástka
 
za Římskokatolickou farnost Živohošť
P. Josef Andrejčák O. Cr.

«předchozí...1516171819...následující»Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře