Rok 2015 v naší farnosti - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Rok 2015 v naší farnosti

Autor: Farnost - 04 únor 2016 09:27 - Kategorie: Historie, Hudba, Lidé, Mládež, Různé, Správa farnosti, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: žádný -

V roce 2015 prožila naše farnost řadu dílčích událostí, z nichž některé chceme připomenout.

Počet věřících ve všech kostelech farnosti, kromě Neveklova, postupně klesá. Markantní je to zejména v Bělici a v Maršovicích. V Bělici přichází na nedělní mši svatou cca 3-5 věřících, v Maršovicích cca 15-20 věřících. Ve farním kostele v Křečovicích se pohybuje návštěva okolo 40-50 věřících, právě jako v kostele v Neveklově, kde počet postupně roste. Návštěvnost o velkých svátcích stoupá jen někde. Co se týká bohoslužeb o Vánocích nejvíce navštívená je půlnoční v Maršovicích ve výhodných 16 hodin odpoledne.

Příčin poklesu je zřejmě více, od úmrtí, přes odchody mimo farnost a dojíždění na bohoslužby do sousední sedlčanské farnosti až po malou pastorační aktivitu v celé farnosti. Návštěvnost večerních bohoslužeb v týdnu je ve všech kostelech malá, nicméně si zvláště v Maršovicích zajistily stabilní okruh návštěvníků i z jiných farností. Návštěvnost bohoslužeb rovněž silně kolísá v případě špatného počasí.

Pastorační aktivity

Nejaktivnější částí farnosti je v současné době Neveklov. Jsou zde provozovány modlitební skupiny, farní klub s neomezenou účastí, mariánské večeřadlo, dobrovolný farní soubor s přesahující aktivitou mezi nevěřící, dále pak různé akce s účastí zástupců farnosti například žehnání Svatomartinského vína, podíl na Živém Betlému a podobně. Jako pastorační aktivitu lze brát i poutní slavnost, kdy jsou zástupci města zváni po bohoslužbě významného hosta na společný oběd. V ostatních částech farnosti jsou pastorační aktivity menší. 

V Maršovicích se určitým způsobem využívají pro setkání dětí z různých míst několikrát do roka dezolátní prostory maršovické fary. Tyto aktivity však do běžného života farnosti i obce přispívají minimálně a jsou samostatnou částí života. Rovněž došlo v Maršovicích v roce 2015 k určitým sporům mezi věřícími, takže pastorační aktivity kromě jednoho setkání na faře u příležitosti svátku pana faráře zde byly omezené. Pokus o připomenutí si 60 let od návratu do vystěhovaných Maršovic si v podstatě nenašel žádný ohlas ani mezi farníky ani mezi obcí, podobně jako pokus pozvat občany na sběr ořechů na farní zahradě. Farnost svojí prezentací přispěla k tomu, že Maršovice získaly stuhu v soutěži Vesnice roku za společenský život. Na začátek prázdnin, jako každoročně, se pak v Maršovicích na faře konal prázdninový oheň. Doufáme pro rok 2016 ve značné zlepšení, zejména ve vztahu k ostatním spolkům v Maršovicích, protože pociťujeme značný otevřený prostor. Doufáme také ve světlo Ducha Svatého pro vztahy v této části farnosti. Probíhá příprava na stavbu nové kapličky ve farské ohradní zdi za podpory místních obyvatel a místního Mysliveckého sdružení.

Na Chvojínku jsme uspořádali letos poprvé noc kostelů. Tato ryze pastorační aktivita se u nás střídá po kostelech a na Chvojínek přilákala mnoho návštěvníků. Pravidelné bohoslužby jednou za měsíc, sloužené opět od podzimu 2014, si získaly své stálé návštěvníky. Významnou událostí je také koncert žáků neveklovské základní školy každoročně před Vánocemi organizovaný sdružením Nevenia otevírající v důstojné podobě kostel pro mnoho nevěřících lidí. Díky tomu, že se letos nepořádala farní pouť do Staré Boleslavi, mohla být také bohoslužba o chvojínecké pouti na svatého Václava krásnou a navštívenou oslavou patrona české země.

V Křečovicích se konal farní oheň na ukončení prázdnin. Oslava svátku svatého Lukáše, jiné roky určitá pastorační akce, letos proběhla v běžném bohoslužebném duchu a do budoucna si zasluhuje znatelnou proměnu i posun svého zaměření z lékařských úmyslů na oslavu, kterou více přijme celá obec Křečovice za svou. Na křečovické faře se také konalo několik posezení u příležitosti výročí místních farníků a před Vánocemi vánoční besídka křečovické základní školy, což je také poměrně vzácná možnost pastoračních pokusů, bohužel poněkud opomenutá. Určitou pastarační aktivitou je také průvod Božího Těla.

V dalších místech nebyly kromě běžného provozu žádné další aktivity

Ztráty farnosti

Ztrátami farnosti myslíme zejména úmrtí našich blízkých farníků, které si Bůh vzal k sobě. V Maršovicích jsme se mj. rozloučili s panem J. Zavadilem, skromným, pokorným člověkem, hluboce a láskyplně věřícím. V Křečovicích nás mj. opustila paní M. Hrdinková, zpěvačka, a v minulosti významná aktivní členka farnosti, která organizovala z velké části její život. V Bělici mj. Pán povolal k sobě dlouholetou kostelnici, obětavou, velmi pracovitou a skromnou paní A. Zazvonilovou. Na poslední cestě na hřbitově v sousedním Vysokém Újezdě ji vyprovodilo kromě tří kněží veliké množství lidí. Také v Bělici jsme se rozloučili s paní K. Andělovou, předčasně zesnulou místní varhanicí.

Svatby ve farnosti
Ve farnosti se letos konalo několik svateb, většina na Chvojínku, a jedna v Křečovicích. Mimo to, maršovický varhaník V. Altmann a dcera chvojínecké kostelnice E. Mikulášová, přijali svátost manželství z rukou bývalého faráře naší farnosti P. Jana Dlouhého, za vodou, v kostele v Živohošti.

1. svaté přijímání
První svaté přijímání přijal letos jeden chlapec, v kostele v Maršovicích na Boží Tělo - L. Vyskočil.

Pomazání nemocných
Pomazání nemocných se každoročně uděluje hromadně v Křečovicích a v Maršovicích okolo svátku Panny Marie Lurdské. Kromě toho bylo mnoho pomazání uděleno individuálně. 

Křtiny
Nejvíce křtů bylo letos uděleno v Neveklově, dále pak v Křečovicích, v Maršovicích a na Chvojínku.

Náboženství
Náboženství je vyučováno ve škole v Neveklově, rozdělené pro starší a mladší žáky. Někteří farníci navštěvují vyučování náboženství v Sedlčanech, v Novém Kníně a v Bystřici.

Významné návštěvy
Hned dvakrát naší farnost navštívil biskupský vikář Vojtěch Eliáš, v lednu sloužil mši svatou v Maršovicích a v květnu v Neveklově. V únoru pak navštivil Osečany biskup Karel Herbst.

Stavební a hospodářská práce ve farnosti

V Neveklově díky velké aktivitě místních farníků došlo ke generální rekonstrukci druhé barokní brány v ohradní zdi bývalého hřbitova kolem kostela a dále ke kompletní opravě části střechy v dezolátním stavu. 

Na Chvojínku došlo k velké opravě varhan včetně pořízení a připojení vzduchového ventilátoru. Také jsme na Chvojínek pořídili do interiéru kostela nový kříž.

V Maršovicích se zastavila rekonstrukce farského tarasu z důvodu nedostatku peněz i vůle. Připravují se podklady pro stavbu nové kapličky jako součásti zmíněné zdi. Po veřejné diskuziobrácené zejména na běžné z velké části nevěřící občany Maršovic jsme se s radostí rozhodli, vzhledem k silné myslivecké tradici v Maršovicích, ji zasvětit svatému Hubertovi, patronu myslivců. Pokusy o řešení katastrofálního stavu fary, které byly iniciovány a které již měly na sebe navázané určité možnosti, zatím selhaly.

Do Hodětic jsme pořídili do starých rámů nové obrazy křížové cesty. Staré plakáty z osmdesátých let 20. století  byly velmi vybledlé a ošklivé. U nových se jedná o reprodukce na plátně, snad vydrží déle. 

Personální situace ve farnosti

Kněžskou službu zajišťují dva kněží, jeden v Křečovicích, druhý v Neveklově, dále pak je v Neveklově jeden katecheta, kostelníci v Maršovicích, Bělici, Chvojínku a Neveklově, varhaníci v Křečovicích, v Maršovicích a několik v Neveklově. V Křečovicích existuje stagnující farní rada, která ale v podstatě nic neřeší. Veškerou stavební agendu obstarává plnou mocí vikariátní technik. Perspektivní farník však dokončuje stavební fakultu. 

Farní budovy

Jako bydliště kněze slouží fara v Křečovicích a fara v Neveklově, kde se počítá s rekonstrukcí. Fara v Bělici je v dobrém stavu a je v pronájmu k trvalému bydlení, fara v Maršovicích ve špatném stavu a také jsou v ní k rekreačním účelům pronajaty dva byty v prvním poschodí, s možností spoluužívání společných prostor a zahrady, která jinak spolu se suterénem fary slouží farnosti.

Poděkování

Srdečně děkujeme všem, kdo se podílejí nějakým způsobem na životě farnosti, kdo se snaží o růst Boží milosti v našem okolí a kdo svým příkladem a vírou šíří i mezi ostatní Kristovu lásku. Kristus přišel a miloval nás všechny. Nejsme jen mi věřící, stejnou měrou lásky Mu záleží i na všech ostatních. To je náš úkol. Neuzavírat se, přát Krista všem. Také děkujeme těm, kdo finančně přispívají na různé akce, často tak činí za nepochopení druhých farníků a často i ve své osobní nouzi z pouhé lásky k Bohu a Jeho domu.

Výhled pro rok 2016

 • Pastorační aktivity v Maršovicích zaměřené zejména na běžné, nevěřící obyvatele městyse a na celkové otevření farního prostředí i pro ostatní.
 • Pastorační aktivity v Křečovicích zaměřené hlavně na posílení vědomí farnosti jako součásti obce a obce jako součásti farnosti a s tím související nové uchopení oslav svátku svatého Lukáše.
 • Větší společenská péče o stávající farníky (setkávání, oslavy, rady).
 • Aktivní podpora duchovní i materiální činnosti místních farníků v Neveklově.
 • Posílení významu Bělické poutě ke svaté Maří Magdaleně.
 • Noc kostelů v Křečovicích.
 • Oprava střechy kostela v Neveklově
 • Příprava generální opravy fary v Neveklově, snaha o vytvoření Komunitního centra po vzoru jiných center v diecézi
 • Stavba kapličky v Maršovicích, její posvěcení jako veřejná pastorační akce.
 • Najít využití pro opravenou márnici v Maršovicích ve spolupráci s městysem Maršovice.
 • Hledat cesty řešení problému maršovické fary.

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře